Algemene voorwaarden

Veel kleine lettertjes, geen addertjes

Beste gebruiker,

Welkom in ons netwerk. Deze website en de daaraan gekoppelde producten en diensten worden u ter beschikking gesteld door BOSN B.V., statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30264485.

Door gebruik te maken van een van de websites van BOSN BV en of de daaraan gekoppelde producten en of diensten wordt u geacht kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en ze te hebben geaccepteerd. Lees ze daarom zorgvuldig.

Veel gebruiksgemak
Team BedrijfsovernameRegister

 

Algemene Voorwaarden 

BOSN B.V. (handelend onder de naam 'www.BedrijfsovernameRegister.nl')

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen BOSN BV en de tot haar groep behorende vennootschappen, ondernemingen of instellingen (hierna genoemd: “BOSN”) en haar Cliënten (hierna genoemd: “Cliënt”), betreffende door BOSN ten behoeve van de Cliënt verrichte of te verrichten werkzaamheden en/of te verlenen diensten. Tot de rechtsverhoudingen behoren onder meer aanbiedingen van BOSN en overeenkomsten tussen BOSN en Cliënt, alsmede alle (rechts)handelingen voorafgaande aan of ter uitvoering van die aanbiedingen en overeenkomsten. Door deze website te benaderen en/of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen documenten, prevaleren de specifieke voorwaarden van BOSN.

1.2 Deze algemene voorwaarden bestaan uit algemene bepalingen en de navolgende aanvullende voorwaarden: 
- Artikel 11: Aanvullende voorwaarden voor websitegebruikers

1.3 Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt op verzoek van Cliënt kosteloos door BOSN toegezonden en is beschikbaar voor downloaden en afdrukken via alle door BOSN geëxploiteerde websites.

1.4 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over "goederen en of diensten" wordt hieronder mede verstaan vermogensrechten als bedoeld in artikel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, zoals computerbestanden en - programmatuur alsmede producten als bedoeld in artikel 7. Onder programmatuur wordt mede verstaan internetwebpagina's, de daartoe behorende computerprogramma's en -bestanden en databankgegevens. Waar in deze overeenkomst wordt gesproken over “de overeenkomst” wordt daaronder verstaan iedere overeenkomst tussen BOSN en de Cliënt uit hoofde waarvan BOSN in opdracht van Cliënt werkzaamheden verricht en/of diensten verleent.

1.5 Alle aanbiedingen van BOSN zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien een vrijblijvend aanbod van BOSN wordt aanvaard, heeft deze het recht het aanbod uiterlijk twee (2) werkdagen na ontvangst van deze aanvaarding te herroepen.

1.6 Wijzigingen van, en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst gesloten tussen BOSN en Cliënt gelden slechts indien zij schriftelijk zijn vastgelegd en door partijen aanvaard. Zij hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

1.7 BOSN is te allen tijde gerechtigd de tekst van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen en opnieuw vast te stellen. De gewijzigde algemene voorwaarden treden in werking gelijktijdig met de bekendmaking van de gewijzigde voorwaarden door BOSN op de website of aan Cliënt. Ook de overige informatie op het BedrijfsovernameRegister wordt continue aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

1.8 Indien enig beding, deel uitmakende van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst gesloten tussen Cliënt en BOSN nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven deze algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

1.9 Eventuele algemene voorwaarden van Cliënt blijven buiten toepassing.

ARTIKEL 2. (Leverings)termijnen

2.1 Alle door BOSN afgegeven (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens en bescheiden die bij het aangaan van de overeenkomst bij BOSN bekend waren. BOSN zal er naar streven haar werkzaamheden binnen de afgegeven (leverings)termijn af te ronden c.q. haar diensten te voltooien. Alle door BOSN afgegeven (leverings)termijnen, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De enkele overschrijding van een niet fatale (leverings)termijn brengt BOSN derhalve niet in verzuim. BOSN is niet gebonden aan (leverings)termijnen die niet gehaald kunnen worden ten gevolge van buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan.

2.2 Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden in fasen plaatsvinden, is BOSN gerechtigd de aanvang van haar werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

2.3 Is Cliënt een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat, indien er een termijn is afgegeven, de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

ARTIKEL 3. Totstandkoming overeenkomst, aanvang, duur en beeindiging

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door BOSN en Cliënt ondertekende/geaccordeerde offerte, (digitale) opdrachtbevestiging of overeenkomst door BOSN retour is ontvangen, dan wel op het moment dat BOSN op (mondeling) verzoek van Cliënt is begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden voor Cliënt.

3.2 De offerte dan wel opdrachtbevestiging dan wel overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie ten aanzien van de opdracht gedaan. Ontevreden cliënten met een profiel ‘te koop gevraagd’ en of een profiel ‘te koop aangeboden’ van BOSN kunnen het bedrag dat ze betaald hebben voor hun profiel terug krijgen. Belangrijke voorwaarde hierbij is wel dat de cliënt, binnen 14 dagen na aankoop, BOSN via email heeft bericht dat cliënt ontevreden is over het profiel. Indien wij het emailbericht van de cliënt hebben ontvangen, krijgt de cliënt hiervan binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging waarna het bedrag teruggestort wordt. Het profiel wordt daarna van de website verwijderd. Indien de cliënt binnen 2 werkdagen geen email ontvangstbevestiging van BOSN krijgt, moet de cliënt er van uit gaan dat de email BOSN niet heeft bereikt.

3.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen. De overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd eindigt door volbrenging van de overeengekomen werkzaamheden of door de voltooiing van de overgekomen dienst.

3.4 De overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd is slechts tussentijds opzegbaar indien zulks schriftelijk uitdrukkelijk door partijen is overeengekomen en onder de in de overeenkomst genoemde voorwaarden.

3.5 De overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd is slechts tussentijds opzegbaar indien zulks schriftelijk uitdrukkelijk door partijen is overeengekomen en onder de in de overeenkomst genoemde voorwaarden. De overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij Cliënt of BOSN de overeenkomst schriftelijk opzegt tegen het einde van de overeengekomen termijn en met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand.

3.6 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen.

3.7 BOSN kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen en beëindigen in de navolgende gevallen: 
- bij het aanvragen van het faillissement van Cliënt; 
- bij het aanvragen van surséance van betaling door Cliënt; 
- bij onderbewindstelling van het gehele vermogen van Cliënt; 
- bij toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen ten aanzien van Cliënt; 
- bij ontbinding van Cliënt; 
- bij overlijden van Cliënt; 
- bij liquidatie c.q. beëindiging van de onderneming van Cliënt, anders dan in het kader van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen of instellingen. 
Indien een van de in dit lid genoemde situaties zich voordoet of dreigt te gaan voordoen, is Cliënt uitdrukkelijk gehouden BOSN hierover onverwijld duidelijk en schriftelijk te informeren.

3.8 Partijen zullen wegens een opzegging conform dit artikel nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

3.9 Het in dit artikel bepaalde laat ontbinding op grond van de wet onverlet. Het bepaalde in artikel 7.3 is alsdan van toepassing.

3.10 Indien Cliënt op het moment van beëindiging van de overeenkomst als bedoeld in dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die BOSN vóór de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar. Deze betalingsverplichting is niet verrekenbaar.

ARTIKEL 4. Prijs en betaling

4.1 BOSN bepaalt de hoogte van de door Cliënt aan haar verschuldigde vergoedingen. Partijen zullen hieromtrent zoveel mogelijk specifieke afspraken maken in de overeenkomst.

4.2 Indien, voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is BOSN gerechtigd de overeengekomen vergoeding dienovereenkomstig aan te passen. Een dergelijke wijziging zal niet eerder ingaan dan drie weken nadat BOSN Cliënt schriftelijk heeft geïnformeerd over de wijziging.

4.3 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.4 Betaling van alle facturen dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening, overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities plaats te vinden. Het op een factuur vermeld bedrag dient uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum door BOSN te zijn ontvangen.

4.5 Indien Cliënt het verschuldigde bedrag niet conform artikel 4.4 voldoet, is Cliënt van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist en is hij de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd met ingang van de dag volgend op de dag waarop het openstaande bedrag uiterlijk op de rekening van BOSN had moeten zijn bijgeschreven. Indien Cliënt nalatig is de verschuldigde vergoeding te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval is Cliënt naast vergoeding van het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten - waaronder mede zijn begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen en de in rechte vastgestelde kosten - verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het openstaande bedrag, dan wel € 200 (tweehonderd Euro) als dit meer is.

4.6 Cliënt kan uitdrukkelijk geen rechten aan een overeenkomst ontlenen indien een verschuldigde betaling niet volledig en tijdig door BOSN is ontvangen.

4.7 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders bepaald, is de overeengekomen prijs uitgedrukt in Euro.

4.8 BOSN en Client kunnen een overeenkomst aangaan voor het anoniem plaatsen van profielen waarbij gebruik wordt gemaakt van de services van het BedrijfsovernameRegister tegen een gereduceerd tarief, het Staffelcontract voor meerdere profielen. Na verloop van 1 (één) jaar, wordt de korting in het Staffelcontract van rechtswege beëindigd tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

4.9 BOSN is te allen tijde gerechtigd om van Opdrachtgever te verlangen dat zij zekerheid verstrekt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens BOSN bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie, door betaling van een voorschot of zelfs volledige betaling op voorhand, voordat BOSN tot uitvoering van de overeenkomst overgaat.

ARTIKEL 5. Vertrouwelijke informatie

5.1 Elk van de partijen staat er voor in dat alle van de andere partij ontvangen informatie, waarvan in redelijkheid duidelijk is of moet zijn dat deze van vertrouwelijke aard is, geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

5.2 BOSN zal uw Vertrouwelijke Informatie niet openbaar maken of onthullen aan derden, tenzij: 
a) dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor de Vertrouwelijke Informatie verstrekt is; of 
b) BOSN daartoe verplicht is op grond van een wettelijk bevel of wettelijke verplichting.

U stemt ermee in dat BOSN in overeenstemming met het bepaalde in de alinea hiervoor, uw Vertrouwelijke Informatie mag verstrekken aan: 
a) een of meer van haar Gelieerde Ondernemingen, daaronder begrepen doch niet beperkt tot Gelieerde Ondernemingen waarbij de technische verwerking van gegevens is ondergebracht en gecentraliseerd; 
b) een of meer van haar professionele adviseurs; of 
c) derden, voor zover deze direct betrokken zijn bij het aanbieden van de Website, de Diensten of voor zover die derde nodig is om deze Diensten ten behoeve van u te kunnen verlenen.

BOSN zal al het redelijke doen om de andere partijen aan wie zij op grond van dit artikel uw Vertrouwelijke Informatie bekend maakt, op de hoogte te stellen van de vertrouwelijke aard van die informatie.

ARTIKEL 6. Intellectueel eigendom

6.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten c.q. goederen, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, 
auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten en andere rechten van intellectuele eigendom waaronder (model)contracten, materialen zoals (databank) gegevens, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, memoranda, brochures en voorbereidend materiaal daarvan alsmede andere geestesproducten van BOSN, alles in de ruimste zin van het woord, berusten en blijven steeds berusten, bij uitsluitend BOSN.

6.2 Het is Cliënt uitdrukkelijk verboden de in artikel 6.1 genoemde producten c.q. goederen en of diensten, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. U mag de inhoud van de internetdiensten en websites van BOSN slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is u niet toegestaan om informatie verkregen uit de internetdiensten en websites van BOSN op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken.

6.3 Cliënt is ermee bekend dat de in artikel 6.1 genoemde producten c.q. goederen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van BOSN of diens toeleveranciers (kunnen) bevatten. Cliënt verbindt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 5, deze producten c.q. goederen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven anders dan voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Cliënt die niet noodzakelijkerwijs de producten c.q. goederen behoeven te gebruiken.

6.4 Cliënt verbindt zich ten opzichte van BOSN op geen enkele wijze te handelen in strijd met de in dit artikel genoemde intellectuele eigendomsrechten van BOSN. Het is Cliënt derhalve bijvoorbeeld niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom te wissen, af te schermen of anderszins onleesbaar te maken of van of uit de producten c.q. goederen, gegevens of brochures te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding.

6.5 Het is BOSN toegestaan technische of andere maatregelen te nemen ter bescherming van haar rechten. Indien BOSN technische beschermingsmaatregelen heeft genomen, is het Cliënt niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Cliënt niet in staat is een reservekopie van programmatuur of andere digitaal vastgelegde informatie te maken, zal BOSN op verzoek van Cliënt een reservekopie aan Cliënt ter beschikking stellen.

6.6 Behoudens het geval dat BOSN een reservekopie aan Cliënt ter beschikking stelt, heeft Cliënt het recht één reservekopie aan te houden of te maken. Onder reservekopie wordt in deze verstaan: een stoffelijk voorwerp waarop de gegevens zijn vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar.

6.7 Met inachtneming van de overige bepalingen in deze voorwaarden is Cliënt gerechtigd tot het, voor BOSN zichtbaar, verbeteren van fouten in de hem ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, indien zulks noodzakelijk is voor het uit de aard van de gegevens en bescheiden voortvloeiende beoogde gebruik daarvan. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond. Cliënt is gehouden van fouten onverwijld melding aan BOSN te maken.

6.8 Informatie welke u naar de internetdiensten en websites van BOSN zendt, wordt geacht niet vertrouwelijk te zijn, tenzij dit op de website bij specifieke invulvelden vermeld staat. Door toezending verleent u BOSN een onbeperkt, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief en volledig voor sublicentie vatbaar recht om die informatie voor deze en andere websites te gebruiken, te publiceren, te wijzigen, te vertalen, te verwijderen (al dan niet op verzoek van derden).

ARTIKEL 7. Aansprakelijkheid en vrijwaring

7.1 BOSN zal haar werkzaamheden naar beste weten en kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Cliënt of een derde haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is BOSN voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Cliënt aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van BOSN die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de eventuele aansprakelijkheid van BOSN beperkt tot vergoeding van uitsluitend directe schade en tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst een looptijd heeft van meer dan een jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor de laatste twaalf maanden. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
a) de redelijke kosten die Cliënt zou moeten maken om de prestatie van BOSN aan de overeenkomst te laten beantwoorden. 
    Deze schade wordt echter niet vergoed indien Cliënt de overeenkomst heeft beëindigd; 
b) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking
    heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; 
c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid
    tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

7.2 Aansprakelijkheid van BOSN voor indirecte schade, daaronder tenminste begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitdrukkelijk uitgesloten.

7.3 Indien Cliënt van mening is dat zijdens BOSN sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis en Cliënt dientengevolge rechtsmaatregelen wenst te nemen, is hij gehouden, alvorens enige andere (rechts)maatregel te nemen, BOSN gemotiveerd en schriftelijk in gebreke te stellen en haar daarbij een redelijke termijn te gunnen voor het alsnog correct nakomen van de verbintenis. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BOSN in staat wordt gesteld adequaat te reageren.

7.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Cliënt de beweerdelijk geleden schade per ommegaande na het ontstaan daarvan schriftelijk bij BOSN meldt.

7.5 BOSN is niet aansprakelijk voor schade die Cliënt lijdt als gevolg van gebruik door derden van de door BOSN geleverde of ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Cliënt vrijwaart BOSN tegen aanspraken van derden terzake.

7.6 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Cliënt uit welke hoofde ook jegens BOSN in verband met het verrichten van werkzaamheden door BOSN, vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop Cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

7.7 Indien en voorzover BOSN één of meer derden inschakelt bij de uitvoering van haar werkzaamheden en door een fout van die derde(n) schade wordt veroorzaakt, is BOSN daarvoor slechts aansprakelijk voorzover BOSN dat op basis van deze Algemene Voorwaarden geweest zou zijn als BOSN de schade zelf veroorzaakt zou hebben.

7.8 Indien BOSN bij de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt welke eveneens algemene voorwaarden en/of aansprakelijkheidsbeperkingen hanteren ten aanzien van hun werkzaamheden, is BOSN gerechtigd c.q. gemachtigd om die voorwaarden en/of aansprakelijkheidsbeperkingen namens Cliënt te accepteren.

7.9 Cliënt vrijwaart BOSN voor aanspraken van derden, medewerkers van BOSN daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie.

7.10 Cliënt staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen het aan BOSN beschikbaar stellen van gegevens of bescheiden, bijvoorbeeld met het doel van gebruik of bewerking daarvan door BOSN. Cliënt vrijwaart BOSN en zal BOSN volledig schadeloosstellen ter zake van elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

7.11 Cliënt staat ervoor in dat BOSN op generlei wijze betrokken is bij de transactie tussen de client en derden en dat BOSN als passieve on-line doorgever van informatie fungeert. BOSN is niet gehouden tot het verifiëren van of het houden van controle op de aangeboden objecten, de getrouwheid of nauwkeurigheid van de advertentie / het (bedrijfs)profiel, de bevoegdheid van een client om aangeboden objecten daadwerkelijk te kunnen verkopen, noch de bevoegdheid van een koper om aangeboden objecten daadwerkelijk te kunnen kopen. De client erkent dat BOSN niet aansprakelijk is voor het al dan niet totstandkomen van een transactie, noch voor de afwikkeling daarvan of voor de ter effectuering van de transactie gehanteerde betalingswijzen.

De client erkent dat BOSN het recht heeft een advertentie en of een account van de website www.BedrijfsovernameRegister.nl te verwijderen indien clienten of derden misbruik maken van de gegevens op de website, er sprake is van andere onregelmatigheden of van technische storingen, ongeacht de oorzaak daarvan. De Website kan worden aangeboden met gebruikmaking van diensten van de Gelieerde Ondernemingen van BOSN. Client stemt ermee in dat de bepalingen van de Gebruikersvoorwaarden, waaronder maar niet beperkt tot vrijwaringen of aansprakelijkheidsbeperkingen, onverminderd op deze Gelieerde Ondernemingen van toepassing zijn.

7.12 Online communicatie 
De beveiliging van berichten die u per e-mail aan BOSN zendt, is niet gegarandeerd. BOSN raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan BOSN te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan BOSN te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten kunnen onderscheppen, misbruiken of wijzigen. 
Indien u reageert op een profiel dat geplaatst is op een website van BOSN zal BOSN met betrekking tot de doorzending van uw reactie aan de inzender van het profiel de normale zorg in acht nemen, welke van een redelijke website-exploitant verwacht kan worden, doch elke aansprakelijkheid ook voor het niet, niet tijdig of op onjuiste wijze in ontvangst nemen en/of doorzenden van uw reactie is uitdrukkelijk uitgesloten.

7.13 Informatie, producten en diensten van derden 
Wanneer BOSN hyperlinks naar websites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat BOSN de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. BOSN aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke websites is door BOSN niet geverifieerd.

ARTIKEL 8. Overmacht

Indien BOSN tekort schiet in de nakoming van enige verplichting jegens Cliënt kan dat tekortschieten niet aan haar worden toegerekend en is zij niet in verzuim, indien haar de nakoming van deze verplichting wordt bemoeilijkt c.q. onmogelijk wordt gemaakt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van BOSN is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot het niet (volledig en/of tijdig) door een ingeschakelde hulppersoon, toeleverancier of andere derde correct nakomen van diens verplichtingen jegens BOSN of Cliënt, werkstakingen, storingen in de verbinding met Internet, storingen in het telefoonnet van de telecommunicatie-aanbieder, volledige bezetting van de inbelpunten van BOSN, uitval van elektriciteit en andere omstandigheden die buiten de macht van BOSN liggen en voor haar redelijkerwijze niet voorzienbaar zijn, natuurrampen, stakingen, blikseminslag, sabotage, e.d. zowel bij BOSN zelf als bij door haar ingeschakelde hulppersonen, toeleveranciers of andere derden.

ARTIKEL 9. Hoofdelijkheid

Indien een overeenkomst met twee of meer natuurlijke – en/of rechtspersonen tot stand komt, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit die overeenkomst.

Geen der partijen mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij haar rechten, voordelen en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst overdragen. Niettegenstaande het voorgaande heeft BOSN het recht om zonder uw toestemming een of meer van haar rechten en verplichtingen over te dragen aan een of meer aan haar Gelieerde Ondernemingen.

ARTIKEL 10. Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle overeenkomsten tussen BOSN en Cliënt waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Indien anderstalige versies van dit document discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

10.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen BOSN en Cliënt, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden in eerste aanleg uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

Partijen zullen zich inspannen om geschillen, voortvloeiend uit de nakoming van deze Overeenkomst, in goed overleg met elkaar tot een oplossing te brengen.

ARTIKEL 11. Aanvullende voorwaarden voor website gebruikers

11.1 Onder een websitegebruiker/profielplaatser wordt hier verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die door middel van een miniwebsite / bedrijfsprofiel / bedrijfsadvertentie op een website van BOSN een “bedrijf” of anderszins te koop wenst aan te bieden of een website gebruiker (natuurlijke of rechtspersoon) welke mogelijk wil laten weten dat hij geïnteresseerd is om een bepaald “bedrijf” of anderszins wenst te kopen.

11.2 Alle door de BOSN benodigde materialen en gegevens, die door de Profielplaatser ten behoeve van een te plaatsen profiel op de website “BedrijfsovernameRegister.nl” dienen te worden aangeleverd, zullen overeenkomstig de door de BOSN te stellen voorwaarden door de Profielplaatser worden geprepareerd en aangeleverd.

11.3 Alle door BOSN te gebruiken en vervaardigde programmatuur, data, brochures, foto’s en andere materialen in geschreven, gedrukte, digitale of andere vorm blijven c.q. worden het eigendom respectievelijk het voorwerp van intellectuele en industriële eigendom van BOSN ook indien de Profielplaatser een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen, redigeren of aanschaffen ervan door BOSN.

BOSN kan de van de Profielplaatser ontvangen producten en gegevens en de resultaten van de verwerking onder zich houden en de plaatsing van het profiel opschorten totdat de Profielplaatser alle aan BOSN verschuldigde bedragen heeft betaald.

11.4 BOSN is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van materialen en gegevens die de profielplaatser aan BOSN ter beschikking heeft gesteld. BOSN staat er niet voor in dat verwerking van door de BOSN vervaardigde memoranda, brochures en bewerkingen steeds foutloos geschiedt. Indien onvolkomenheden een direct gevolg zijn van handelingen waarvoor BOSN uit hoofde van de overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is, zal BOSN naar beste vermogen deze onvolkomenheden herstellen, mits de daarvoor benodigde gegevens beschikbaar zijn danwel door de Profielplaatser per ommegaande beschikbaar worden gesteld.

11.5 BOSN is gerechtigd, eventueel zonder voorafgaande bekendmaking aan de Profielplaatser wijzigingen of verbeteringen aan te brengen in de vervaardigde bewerkingen van de door de Cliënt verstrekte gegevens en de website in het algemeen. 
BOSN is vrij in de bepaling en wijziging van de pagina-indeling en verdere lay-out van de door BOSN uitgegeven website, daaronder mede begrepen de omschrijving, benaming en indeling van de tabs, de bepaling van de plaats van de vermelding en/of advertentie, alles in de ruimste zin des woords. Opdrachtgever/Client kan aan die bepaling en een eventuele wijziging daarvan geen rechten jegens BOSN ontlenen.

11.6 BOSN is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan haar ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen publicatie op te schorten totdat de Cliënt de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

11.7 Ook op het plaatsen van profielen zijn de Gebruikersvoorwaarden en het Privacy Statement van toepassing die beschikbaar zijn voor downloaden en afdrukken via de websites van BOSN.

11.8 BOSN kan er niet voor instaan dat ondernemingen die op de site staan geregistreerd nog te koop zijn. BOSN staat er eveneens niet voor in dat kopers en verkopers daadwerkelijk over zullen gaan tot het tekenen van enige geheimhoudingsovereenkomst, noch dat kopers en verkopers daadwerkelijk over zullen gaan tot het uitwisselen van informatie. Client is gehouden een aangeboden / gevraagd object naar waarheid, juist en accuraat te presenteren.

11.9 De client staat ervoor in dat hij geen apparatuur of programmatuur gebruikt bij zijn contacten met www.BedrijfsovernameRegister.nl en BOSN die de normale werking van www.BedrijfsovernameRegister.nl kan verstoren, noch gegevens naar www.BedrijfsovernameRegister.nl verzendt die door hun omvang of eigenschappen de infrastructuur van www.BedrijfsovernameRegister.nl onevenredig zwaar belasten. 

Cliënt dient zich ook te onthouden van de volgende handelingen:

gebruik op een wijze die schadelijk is voor ons of voor onze gelieerde ondernemingen, onze klanten, voor andere gebruikers van onze internetdiensten en websites, of voor derden;

  • Het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard ('spam') aan personen van wie u het emailadres via de internetdiensten en websites van BOSN heeft verkregen; 
  • Het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen, of het belemmeren van het gebruik van de internetdiensten en websites van BOSN; 
  • Het bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen; 
  • Het aanleveren van materiaal of berichten die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, of die expliciete of grafische beschrijvingen bevatten van seksuele handelingen, of die inbreuk maken op de privacy van anderen; 
  • Het verspreiden van virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten.

BOSN behoudt zich het recht voor de schade die zij lijdt tengevolge van niet toegestane handelingen op u te verhalen.

11.10 Onder de Overeenkomst verleent BOSN client een niet-exclusief gebruiksrecht ten aanzien van de Website. Een eventuele ondersteuning door BOSN bij het ontwerpen van een advertentie/profiel geschiedt geheel vrijblijvend en zonder dat opdrachtgever daaraan enig recht kan ontlenen. 
Profielen waarbij gebruik gemaakt wordt van een hyperlink of andere voorziening waarmee de gebruiker direct gebracht wordt naar de homepage van de profieleigenaar/adverteerder of anderen is het niet toegestaan om op die homepage een boodschap of aanbieding te doen die onrechtmatig is of inbreuk oplevert op rechten van derden respectievelijk strijdig is met de wet, de goede zeden, het algemeen belang of de belangen van BOSN of haar relaties. Het is BOSN toegestaan bedoelde verbinding geheel of gedeeltelijk op te heffen totdat de bedoelde uiting is verwijderd en zonder dat dit op enige wijze leidt tot vergoeding van welke aard ook.

11.11 Client verklaart en garandeert dat het aangaan en nakomen van de Overeenkomst geen inbreuk maakt op, strijdig is met of een tekortkoming inhoudt van enige wet en regelgeving of enig vonnis, contract of de statuten van een onderneming waaraan client of een of meer van zijn/haar vermogensbestanddelen gebonden zijn.

11.12 Client zal zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim houden en client zal het wachtwoord wijzigen indien dat uit hoofde van zijn/haar verantwoordelijkheid voor de bescherming van gebruikersnaam en wachtwoord noodzakelijk is. Client blijft onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor gebruikersnaam en wachtwoord en voor het gebruik van de Website. Indien een derde mogelijk toegang heeft verkregen tot gebruikersnaam en/of wachtwoord, of in geval van verlies hiervan, dient client BOSN daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. Client zal bij het gebruik van de Website aan alle bepalingen van de Overeenkomst voldoen (o.a. gebruiksinstructies) zoals beschreven op de Website. Client erkent dat client verantwoordelijk is voor de volledige naleving van client van de plaatselijke wetgeving die van toepassing is op toegang tot en gebruik van de Website. Client aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de controle van alle informatie die client ter beschikking staat of die client ter beschikking stelt door middel van de Website. Client zal BOSN onmiddellijk op de hoogte stellen in geval van ontdekking van enige onjuiste informatie in verband met de Diensten, het Matchingsysteem, het Waarderingsmodel of de informatie die is geplaatst op de Website. Client zal wijzigingen van uw gegevens en/of andere relevante wijzigingen direct aan BOSN doorgeven.

11.13 Plaatsingsopdrachten ten behoeve van derden 
Indien door opdrachtgever een plaatsingsopdracht wordt verstrekt ten behoeve van een derde, staat opdrachtgever er jegens BOSN voor in dat deze derde instemt met de plaatsing zoals deze conform deze voorwaarden met opdrachtgever wordt overeengekomen. Opdrachtgever vrijwaart BOSN voor aanspraken van de betreffende derde terzake, inclusief de in verband daarmede door BOSN te maken kosten. Voorts vrijwaart opdrachtgever BOSN ook bij plaatsingsopdrachten ten behoeve van derden voor aanspraken van derden (ook andere derden) uit hoofde van enig recht op intellectuele/industriële eigendom in de ruimste zin des woords in verband met publicatie door BOSN, op welke wijze ook, van enige door of zijdens opdrachtgever aan BOSN verstrekte teksten, afbeeldingen en/of andere gegevens. 
In geval van een plaatsingsopdracht ten behoeve van een derde is en blijft opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de daarvoor aan BOSN verschuldigde vergoeding. De opdrachtgever is in verhouding tot de derde volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor de wijze van uitvoering van de opdracht en dient de BOSN te vrijwaren voor alle aanspraken van de derde. BOSN heeft wel het recht maar niet de plicht om in geval van een plaatsingsopdracht ten behoeve van een derde zich daarover met die derde te verstaan. BOSN is gerechtigd -ondanks eerdere aanvaarding van de opdracht van de vertegenwoordiger van die derde- daaraan geen verder gevolg te geven, indien aan BOSN blijkt, dat de derde om welke reden dan ook bezwaar tegen de advertentie c.q. het bedrijfsprofiel maakt.

Privacy beleid

Op het gebruik van onze producten, diensten en websites is ons Privacy Statement van toepassing. U kunt ons Privacy Statement inzien, printen en downloaden door gebruik van deze link te maken.